...از آهنگ ها دنبال قدیمی هستیم 
از رفقا همیشه دم از اونایی میزنیم که نیستند ! 
وسایل های عصر جدید رو با وسایل سنتی قدیمی عوض می کنیم ... 
عاشق محلات قدیمی هستیم ... عاشق خیابان های قدیمی ! چه حال و احوال عجیبی ...
یکجا کار انگار می لنگه، نمی تونیم ترمیم کنیم و مجبوریم بگیم انگار نه انگار !
این نیز بگذرد؛ هر چند سخت ، ولی به اجبار محکوم به تحملیم ...