...بی قرارم ، ناراضی ام ، معترضم، حق طلبم ... حوصله شرح قِصه نیست!!!!!
برچسب ها :
پلاک ,  محض یارمهربان؛مجتبی شهری ,