می گوییم : به واجبات می پردازیم ، مستحبات شد شد ، نشد نشد ...

بابا ! این مستحبات است که انسان را به جایی می رساند ! برای همین ، « سباع و بهایم 1» رشوه برای جلوگیری از مستحبات گرفته بودند .

مأموریت رضاخان پهلوی این بود که دستگاه روحانیت و روضه خوانی را تقریباً تعطیل کند. لذا در آن زمان نزد آقا شیخ عبدالکریم حائری ره گفته شد: روضه خوانی امر مستحبی است ، شما با جلوگیری رضاخان از آن مخالفت نکنید .ایشان در جواب فرمودند : بله ، مستحب است ، اما هزار واجب در آن است ! زیرا مجلس روضه فقط روضه خوانی نیست . بلکه مجلس درس احکام و معارف و عقاید و ترویج مذهب است . خدا می داند که چقدر احکام واجب و چه چیزهایی از حالات ، سیره و کلمات سیدالشهداء و سایر معصومین ع در مقدمه روضه نقل میشود که سبب تقویت دین و موجب افزایش ایمان مردم است .

کتاب گران سنگ رحمت واسعه ؛ حضرت آیت الله بهجت فومنی رض

«1» در واقع به مأموران ستم شاهی اشاره دارند